จดหมาย เรียน เชิญ ร่วม งาน at Cdh̄māy

Wĕbsịt̒ khel̆d lạb læa k̄ĥxmūl x̂āngxing thī̀ dī thī̀s̄ud Cdh̄māy

จดหมาย เรียน เชิญ ร่วม งาน. John smith, miss marry simpson of chiengmai is to visit me next week. ที่ 13/5536/2557 4 กันยายน 2557 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วม ผู้นำนักศึกษำ มทร ธัญบุรี กล่ำวรำยงำน พลเอก ป May i have the pleasure of your company at luncheon, saturday, the twenty nineth at half past one o’clock. 125 dindaeng road, bangkok, july, 25, 2012.

โรงเรียนเพลินพัฒนา จดหมายเชิญร่วมงาน "เปิดบ้านมัธยม"
โรงเรียนเพลินพัฒนา จดหมายเชิญร่วมงาน "เปิดบ้านมัธยม" from pptns.blogspot.com

ที่ 13/5536/2557 4 กันยายน 2557 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วม ผู้นำนักศึกษำ มทร ธัญบุรี กล่ำวรำยงำน พลเอก ป May i have the pleasure of your company at luncheon, saturday, the twenty nineth at half past one o’clock. 125 dindaeng road, bangkok, july, 25, 2012.

โรงเรียนเพลินพัฒนา จดหมายเชิญร่วมงาน "เปิดบ้านมัธยม"

John smith, miss marry simpson of chiengmai is to visit me next week. ที่ 13/5536/2557 4 กันยายน 2557 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วม ผู้นำนักศึกษำ มทร ธัญบุรี กล่ำวรำยงำน พลเอก ป May i have the pleasure of your company at luncheon, saturday, the twenty nineth at half past one o’clock. John smith, miss marry simpson of chiengmai is to visit me next week.