รูป แบบ ของ จดหมาย กิจ ธุระ at Cdh̄māy

Wĕbsịt̒ khel̆d lạb læa k̄ĥxmūl x̂āngxing thī̀ dī thī̀s̄ud Cdh̄māy

รูป แบบ ของ จดหมาย กิจ ธุระ. ค ําชี้แจง ใหน้กัเรียนอธิบายเกี่ยวกบัจดหมายกิจธุระในหวัขอ้ที่กา หนดให้ 1. คำลงท้าย ชื่อและนามสกุล เบอร์โทรศัพท์ การจ่าหน้าซอง การใช้ภาษาในการ เขียนจดหมายกิจธุระ รูป แบบ ของ จดหมาย กิจ ธุระ. ความชัดเจน ต้องพิมพ์ ไม่เขียนด้วยลายมือ ใช้กระดาษขนาด a4 ไม่มีเส้น และไม่มีตราใดๆ ๒. หลักการเขียนจดหมายกิจธุระ | บทเรียน วิชาภาษาไทยพื้นฐาน1 ด้วย wordpress; ความสมบูรณ์ ระบุความประสงค์และรายละเอียด เช่น วัน เวลา สถานที่. หลักการเขียนจดหมายกิจธุระ | บทเรียน วิชาภาษาไทยพื้นฐาน1 ด้วย wordpress; ๑๑ รุปแบบของจดหมายกิจธุระ ลำดับที่ของเลขจดหมาย ที่อยู่ผู้ส่ง วัน เดือน ปี เรื่อง คำขึ้นต้น สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี) เนื้อความ ๑) บอกที่มาหรือสาเหตุ. จดหมายกิจธุระ คือจดหมายที่ติดต่อเรื่องธุรกิจ การงาน เป็นการติดต่อระหว่างบุคคลกับบุคคล บุคคลกับหน่วยงานราชการ หรือบุคคลกับบริษัท ห้าง ร้าน ซึ่งมีความแตกต่างจากจดหมายส่วนตัว ในการเขียนจดหมายเชิญวิทยากร หรือจดหมายขอบคุณวิทยากร ก็จะเขียนในรูปแบบจดหมายกิจธุระเช่นกัน ภาพ : ภาพถ่ายบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับเอกสารเกี่ยวกับรูปแบบจดหมายกิจธุระ การเขียนจดหมายกิจธุระ นอกจากการอ่านเนื้อหาของบทความนี้แล้ว การเขียนจดหมายกิจธุระ คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลใหม่เพิ่มเติม คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบจดหมายกิจธุระ #การเขยนจดหมายกจธระ.

service Page 4 ชุมชนเสริมสร้างความเป็นเลิศของงานสารบรรณ
service Page 4 ชุมชนเสริมสร้างความเป็นเลิศของงานสารบรรณ from ctublog.christian.ac.th

ความชัดเจน ต้องพิมพ์ ไม่เขียนด้วยลายมือ ใช้กระดาษขนาด a4 ไม่มีเส้น และไม่มีตราใดๆ ๒. ๑๑ รุปแบบของจดหมายกิจธุระ ลำดับที่ของเลขจดหมาย ที่อยู่ผู้ส่ง วัน เดือน ปี เรื่อง คำขึ้นต้น สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี) เนื้อความ ๑) บอกที่มาหรือสาเหตุ. จดหมายกิจธุระ คือจดหมายที่ติดต่อเรื่องธุรกิจ การงาน เป็นการติดต่อระหว่างบุคคลกับบุคคล บุคคลกับหน่วยงานราชการ หรือบุคคลกับบริษัท ห้าง ร้าน ซึ่งมีความแตกต่างจากจดหมายส่วนตัว ในการเขียนจดหมายเชิญวิทยากร หรือจดหมายขอบคุณวิทยากร ก็จะเขียนในรูปแบบจดหมายกิจธุระเช่นกัน ภาพ :

service Page 4 ชุมชนเสริมสร้างความเป็นเลิศของงานสารบรรณ

คำลงท้าย ชื่อและนามสกุล เบอร์โทรศัพท์ การจ่าหน้าซอง การใช้ภาษาในการ เขียนจดหมายกิจธุระ ค ําชี้แจง ใหน้กัเรียนอธิบายเกี่ยวกบัจดหมายกิจธุระในหวัขอ้ที่กา หนดให้ 1. หลักการเขียนจดหมายกิจธุระ | บทเรียน วิชาภาษาไทยพื้นฐาน1 ด้วย wordpress; ๑๑ รุปแบบของจดหมายกิจธุระ ลำดับที่ของเลขจดหมาย ที่อยู่ผู้ส่ง วัน เดือน ปี เรื่อง คำขึ้นต้น สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี) เนื้อความ ๑) บอกที่มาหรือสาเหตุ.